top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Herttua Family Oy

Y-tunnus: 2593261-3

osoite: Koulutie 19, 16300 Orimattila

Postiosoite: Mäntsäläntie 32 A 1, 15610 Lahti

sähköposti: herttuafamily@gmail.com

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Anni Perälä

p. 050 340 0344

sähköposti: herttuafamily@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Herttua Family Oy:n tapahtumiin ja tunneille ilmoittautuneet sekä yhteydenottajat.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisterin tiedot kerätään tehtävän sopimuksen mukaisesti tilaajan ja palveluntuottajan välillä.

Palveluntuottaja huolehtii tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja

organisatorisista turvatoimista, joilla varmistetaan, että Tilaajan henkilötietojen käsittely tapahtuu

sopimuksen vaatimusten ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on

varmistaa henkilötietojen lainmukainen käsittely sekä käsittelyjärjestelmien ja palveluiden

luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja vikasietoisuus.

Henkilötietojen luovuttaminen

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja

Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen

perusteella.

​​

Tietojen säilytysaika

 

Sopimuksen pituuden mukaan

 

Profilointi

 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos

käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla

tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan

niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset

tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva

tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,

että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen

liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön

sähköpostitse osoitteeseen herttuafamily@gmail.com tai postitse osoitteeseen Mäntsäläntie 32 A 1, 15610 Lahti

bottom of page